weber JB 600/3

Weber Estonia

Jootebetoon C50/60 (R4-klass)

weber JB 600/3 on hea valguvuse ja voolavusega, kiiresti kivinev ja enne tardumist veidi paisuv betoon, millel on väga kõrge soola- ja külmakindlus. Toode vastab survetugevuse klassile C50/60-4 (EN 206) ning  vastab R4 klassi tugevuse nõuetele (EN 1504-3) ja sobib betoonkonstruktsioonide parandamiseks ning tugevdamiseks vastavalt printsiipidele 3.2 (betooni tagastamine valubetooniga) ning 4.4 (konstruktsiooni tugevdamine mördi või betooni lisamisega) (EN 1504-9). Toode vastab keskkonnaklassidele XF4, XC4, XS3, XD3, XA1 (XA2).

 
  • Mittekahanev
  • Väga kõrge soola- ja külmakindlus
  • Kiire survetugevuse kasv
  • Pumbatav
  • Hea voolavuse ja valguvusega

TÖÖTINGIMUSED

Keskkonna temperatuur peab ületama +5°C. Betooni massi optimaalne temperatuur +10..+20°C. Valatud betoon ei või läbi külmuda paaril esimesel ööpäeval. Talvisteks valutöödeks kasutatakse  weber JB 600/5 P, mille tardumine ja kivinemine toimub kuni –15 °C juures ilma täiendava lisasoojendamiseta.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

Aluspind puhastatakse naket takistavatest ainetest. Parim nakkumine saavutatakse  karedapinnalise või rihveldatud betooniga. Aluspind tuleb enne valu kasta puhta veega. Niisutamist alustatakse piisavalt varakult, et Jootebetoonist ei imenduks peale valu enam vett aluspinda. Aluspinnal olevad veeloigud eemaldatakse harjaga või suruõhuga. Valatakse ainult ühest servast/ küljest. Selle külje raketis tehakse kõrgem ja laiem, seetõttu voolab betoon rakisesse oma raskusega. Kuna Weber Jootebetoon on plastne ja hästi voolav, peab raketis olema tihe. Seadmete ankurdamisel kasutatava tsingitud terase pind peab olema passiveeritud. Passiveerimata tsink reageerib värske betooniga moodustades vesinikku. Terase ümber tekkinud vesiniku kiht võib nõrgendada terase ja betooni vahelist naket. Tsingitud terase passiveerimine kestab temperatuuril +15..+20°C 2-3 nädalat ja 0..+5°C
juures 5...6 nädalat. Kahtluse korral on soovitatav teha kontrollkatse. Passiveerimist võib sooritada ka kromeerimise teel.

SEGU VALMISTAMINE

Kuivsegu 25 kg kott segada 2,5...2,75 liitri puhta veega sobiva plastsuseni. Segamiseks kasutada betoonisegistit või trelli külge kinnitatud visplit. Segamisnõusse mõõdetakse miinimum veekogus ja lisatakse tasasel segamisel kuivsegu. Esialgse segamise järel kontrollitakse segu plastsust ja vajadusel lisatakse ülejäänud vesi. Maksimaalset lubatud veekogust ei või ületada. Vee temperatuur tuleb valida nii, et valmis segumassi temperatuur oleks vahemikus +10…+20°C. Segamise aeg on 3...5 minutit.

TÖÖDE TEOSTAMINE

Segatud Vetonit Jootebetoon on kasutamiskõlblik 1 tunni vältel. Parima paisumisfekti saavutamiseks tuleks valu sooritada võimalikult kiiresti peale veega segamist. Valu tehakse raketise ühelt küljelt. Vajadusel võib segu tihenemist ja paikavoolavust parandada torkimise või nõrga vibreerimisega. Üle 5 cm paksuse valu tegemisel ühe kihina tuleb Jootebetoon segada vähem plastne (väiksema veekogusega).

Võib kasutada mõnda alljärgnevast võimalusest:

  • Betooni fraktsiooni suurendatakse 5…10 mm jämeduse tolmuvaba kivipuru lisamisega kuni 15 % kuivsegu kaalust (3,75 kg kivipuru/25 kg kuivsegu). 
  • Valamine tehakse kahes kihis nii, et kihid on u. 5 cm paksused. Pealmise kihi valamine toimuks 1 ööpäeva möödudes alumise kihi tegemisest.

TÄHELEPANEKUD MÕÕDISTAMISEL

Ankrupoldile tehtava augu läbimõõt peab olema minimaalselt 20 mm suurem ankru laiemast osast (nt. keermelati reljeef). Pikkade ankrupoldi süvendite korral, kui täiesti sirge puurimine või avause puhastamine on raskendatud, peaks poldi/terase ja avause vaba ruum olema eelpool mainitust suurem. Kaljudesse ankurdamisel võib kasutada ka eritellimusel valmistatavat Jootebetooni 600/1,5 täitefraktsiooniga 1,5 mm.

OHUTUSNÕUDED

Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi min 20% kogumahust. Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Vajadusel kasuta kaitseprille, respiraatorit, kindaid või kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Nahaärrituse korral pesta koheselt sooja seebiveega. Segu sattumisel silma loputada koheselt rohke veega ning vajadusel  konsulteerida arstiga.

JÄRELHOOLDUS

Järelhooldusega alustatakse kohe peale valamist, kaitstes pinda liiga kiire kuivamise eest (niisutamine + kinni katmine). Kerge niisutamisega võib alustada juba 30 minuti möödumisel, kui pealispinnale on tekkinud tihe pehme koorik. Niisutamisega tagame massi maksimaalse paisumise. Mõõdukat kastmist peab jätkama vähemalt kahel esimesel ööpäeval peale  valamist. Seejärel piirdutakse kerge udutamisega või siis aurumist takistava ainega katmisega vähemalt 7 ööpäeva vältel.

Kulunorm u 22 kg/m²/1 cm
Veekulu 10...11% (2.5-2.75 l/25 kg) kuivsegu kogusest
Valmissegu kogus u. 11-12 l/25 kg (u. 440-480 l/1000 kg)
Kasutusaeg u 30 minutit
Sideaine CEM I 52,5 N
Täiteaine Liiv (0…4 mm)
Lisaained

Töödeldavust ja ilmastikukindlust parandavad ning kahanemist takistavad ained

Nakketugevus (28 päeva) > 2,0 Mpa (EN 1542)
Survetugevusklass C50/60-4 (EN206); R4 (EN1504-3)
Survetugevus 1 p. u 45 MPa (+ 20 C EN 12190)
Survetugevus 7 p. u 60 MPa (+ 20 C EN 12190)
Survetugevus 28 p. u 70 MPa (+ 20 C EN 12190)
Piiratud kahanemine/paisumine Nakketugevus pärast katset >2,0 MPa (EN 12617-4)
Mahukahanemine 0,7 mm/m (EN 12617-4)
Tulepüsivusklass A1 (EN 13501-1)
Külmakindlus XF4 (Soola-ja külmakindlus)(SS-137244 meetod A EN 13687-1)
Karboniseerimiskindlus Jah (EN 13295)
Elastsumoodul > 20 GPa (EN 13412)
Õhusisaldus 2…5%
Kloriidide sisaldus < 0,05 % (EN 1015-17)
Kapillaarne veeimavus ≤0,5 kg/(m²*h0,5) (EN 13057)
Kasutustemperatuur Aluspind min. +5°C, segu optimaalne temp. +10...+20 °C
Mahu muutus  u +1% kivistumise algfaasis
Tihedus 2200 kg/m³
Vee-tsemendi suhe (max veekogus) 0.3
Keskkonnaklassid XF4, XC4, XS3, XD3, XA1 (XA2)
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend 25 kg; 1000 kg
Toote sertifikaadid CE; EN 1504-3; EN 206