weber.floor 4360

Kiirkivistuv põrandasegu


 

weber.floor 4360 on välja töötatud eluruumide, kontorite ja muude üldkasutatavate põrandate tasandamiseks ja silumiseks paksemas kihis. Tulemuseks on valmis aluspind lõpliku põrandakatte paigaldamiseks. Lihvimine ja pahteldamine enne põranda lõplikku katmist ei ole tavaliselt vajalik. Materjal sobib kokku peaaegu kõikide tavakasutuses olevate liimide ja põrandakattematerjalidega. weber.floor 4360 hea tihedus võimaldab segu sisse paigaldada vee- ja elektriküttesüsteeme. Toode on kaseiinivaba ning pärast kuivamist niiskust tõrjuv.

  • Kiirkivistuv isevalguvsegu
  • Kihipaksus 10...80 mm
  • Katmiskuiv 1...5 päeva pärast

ALUSPIND

weberfloor 4360 sobib erinevate aluspindade tasandamiseks nagu betoon, kergbetoon, kivi/keraamiline plaat, puit/vineer. Tasandatava aluspinna tõmbetugevus peab olema vähemalt 1 MPa.

TÖÖTINGIMUSED

Tasandamine peab toimuma suletud ruumis. Vältida tuuletõmmet. Aluspinna ja segu temperatuur peab olema üle +10ºC kuni kuivamiseni. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv, (põrandakatte-) liimijäägid ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ja põrand (tsemendi-) tolmust puhastada tolmuimejaga. Suured ebatasasused (>100 mm) täidetakse, näiteks kiirtäiteseguga weberfloor 6000. Sulge aluspinnas olevad augud, praod ja muud läbivoolukohad, näiteks villaga. Äravoolutrapid jms. kaetakse kinni ja eraldatakse liistuga. Puhastatud aluspind töödeldakse kruntainega weber MD 16 ning lastakse kuivada normaaltingimustes 3...4 tundi (puutekuiv). Kruntaine harjatakse aluspinda nii, et tekiks ühtlane kiletaoline kiht. Väldi loikude tekkimist. Kuivi ja tugevasti imavaid aluspindu töödeldakse kaks korda. Iga tasanduskiht eeldab kruntimist. Kruntimine parandab tasandussegu naket aluspinnaga ja valguvust, takistab õhumullide teket ja tasandussegus oleva vee imendumist aluspinda. Vt. ka weber MD 16 tootelehte.

SEGU VALMISTAMINE

Kuivsegule lisatakse vett umbes 16% ulatuses mahust, s.t. umbes 4 liitrit 25 kg koti peale. Segamisel tuleb segu voolavust jooksvalt kontrollida voolavustesti abil. Segu temperatuur peab ületama +10ºC, lisatava vee temperatuur ei tohi ületada +35ºC. Käsitsi segades jälgida, et segunemine oleks hea, kasutada küllaldase võimsusega mikserit, segada hoolikalt 1-2 min. Vett ei tohi üle- ega aladoseerida. Liigne vesi põhjustab pragunemist ja nõrgendab tasapinna tugevust, suurendab mahu kahanemist kuivamisel. Valmis segumass tuleb ära kasutada 20 minuti jooksul vee lisamisest.

TASANDAMINE

weberfloor 4360 valmissegu kantakse aluspinnale käsitsi või mikserpumbaga. Segistiga pumba ühendamisel veevärki reguleerida vee surveregulaator nii, et 1 kg kuivsegule lisatakse 0,16 liitrit vett. Tasandussegu voolavust kontrollitakse enne pumpamise algust ja töö ajal. voolavustesti abil (voolavus 130-140mm rõngaga 50x22 mm; EN 12706). Kvaliteetse tulemuse saamiseks soovitame suuremad pinnad jaotada umbes 6-12 m laiusteks ribadeks, arvestades pumba võimsust ja soovitud kihi paksust. . Isevalguvate segude paigaldamisel on soovitav värskelt valatud pind läbi segada ogarulliga, vajadusel silutakse terassiluri, rihtlati või pahtlilabidaga. Tahenenud tasandus lõigata aluspinna liikumisvuukide kohalt lahti ja täita elastse vuugitäitega.

KUIVAMISAEG

Valatud põrand on käimiskuiv 2...4 tunni möödudes. 3 päeva peale valu võib pinda vajadusel täiendavalt tasandada weber.floor 3100-ga. Põrandakatte võib paigaldada ca 1 nädala jooksul kuivamistingimustest ja kihipaksusest sõltuvalt. Põrandakatete paigaldamisel tuleb arvestada RYL´i ja katete valmistaja poolt lubatud aluspinna niiskuse sisaldusega.

LÕPPVIIMISTLUS

weberfloor 4360 -ga tasandatud põrand tuleb viimistleda põrandakattematerjalidega, nagu näiteks keraamiline plaat, vaibad, PVC, linoleum, puit, kork jne. Nõudlikum kattematerjal nagu PVC või linoleum vajab lisaks peentasandust (weber.floor 110). Tasandatud pinda ei värvita ega kasutata põrandakatteta!

OHUTUSNÕUDED

Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi üle 5% kogumahust. Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Kasuta kaitseprille, kindaid ning kaitsekreemi.
Väldi tolmu sissehingamist. Kasuta respiraatorit. Nahaärrituse korral pesta koheselt sooja
seebiveega. Segu sattumisel silma loputada koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteerida arstiga.

Pakend 25 kg
Säilivusaeg 6 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Kasutustemperatuur +10 °C...+25 °C, optimaalne +15...+20 °C
Kulunorm u 1,8 kg/m²/1mm
Kuivamisaeg: käimiskuiv 2...4 h (+20 °C, 50 % RH)
Kuivamisaeg: katmiskuiv 3 päeva kihipakusest sõltuvalt (+20 °C, 50 % RH)
Veekogus segamisel 4 l/25 kg (16%)
Nakketugevus 28 p > 1,0 MPa
Survetugevusklass C 30 (EN 13813)
Paindetugevusklass F 5 EN 13813
Mahukahanemine 28 p < 0,4 mm/m +23 °C, 50 % RH
Tulepüsivusklass A2fl-s1 (EN 13501-1)
Kulumiskindlus RWFC 250
pH (kivistunud materjal) 11
Sideaine Eritsemendid
Täiteaine Liiv terasuurusega < 3,0 mm
Lisaained Kivistumist ja valguvust parandavad lisandid. Kaseiinivaba
Kasutusaeg 20 min vee lisamisest
Värvus Hall

Seotud tooted ja lahendused