Juriidiline info

Käesolevat veebilehte ee.weber  haldab Saint-Gobain Ehitustooted AS (edaspidi SG). Palun lugege need tingimused enne Veebilehe kasutamist hoolikalt läbi, sest need on Teie jaoks siduvad. Käesoleva Veebilehe kasutamisega kinnitate, et aktsepteerite neid tingimusi. Kui Te ei nõustu siin esitatud tingimustega, siis ärge kasutage Veebilehte.

Intellektuaalomand

Kõik sellel Veebilehel sisalduvad materjalid on SGi intellektuaalomand. Veebilehe materjale ei või kopeerida ega reprodutseerida, välja arvatud sellises ulatuses, mis on vajalik nende vaatamiseks Internetis. Võite siiski Veebilehe lehekülgi isiklikuks kasutuseks välja trükkida, järgides alltoodud tingimusi: (a) ühtegi dokumenti ega Veebilehe graafilist elementi ei tohi mingil moel muuta; (b) ühtegi Veebilehe graafilist elementi ei tohi kasutada ilma juurdekuuluva tekstita; ning (c) kõigis koopiates peavad sisalduma vastavad viited SG autoriõigusele ja kaubamärgile ja muud asjakohased märkused. 
Veebilehe materjale on keelatud kasutada muudeks otstarveteks kui käesolevates tingimustes mainitud. Käesoleva veebilehe materjale on koostamise kõigis etappides põhjalikult kontrollitud ja testitud. 

Informatsiooni täpsus

SG teeb mõistlikke jõupingutusi, tagamaks selle Veebilehe täpsust ja ajakohasust. Soovitame klientidel erivajadustega seotud funktsioonid edasimüüja juures tellimust esitades üle täpsustada. SG jätab endale õiguse toodete spetsifikatsioone igal ajal muuta. Külastaja ei tohiks tugineda ühelegi Veebilehel esitatud väitele. Veebilehel leiduv materjal on esitatud "nagu on", ilma igasuguste garantiide ja muude tingimusteta. Sellest tulenevalt ütleb SG selle Veebilehega seoses seadusega maksimaalselt lubatud ulatuses lahti igasugustest vastuväidetest, garantiidest ja tingimustest (sealhulgas, kuid mitte ainult kõigist seadusega sätestatud tingimustest), mis, kui käesolevad tingimused välja arvata, võivad Veebilehte mingil moel mõjutada.

Vastutus

SG ja tema ametnikud, juhid, töötajad ja esindajad ei võta endale mingit vastutust mingite Teie või mõne kolmanda osapoole kantud kahjude eest (hõlmab muuhulgas, kuid mitte ainult igasuguseid hooletusest, lepingutest ja muudest tingimustest tulenevaid otseseid, kaudseid, karistustega seotud ja järelduslikke kahjusid; kaotatud sissetulekut, kasumit, head nime, andmeid, lepinguid või rahakasutust; ning kahjusid, mis mingil moel on seotud või tulenevad äri katkemisest), mis on mingil moel seotud Veebilehega, Veebilehe kasutamisega, Veebilehe kasutamise tagajärgedega või suutmatusega Veebilehte kasutada või Veebilehel lingitud lehekülgedega või nendel lehekülgedel leiduva materjaliga, sealhulgas, kuid mitte ainult kahjude eest, mis tulenevad arvuti riistvara, tarkvara ja andmeid või muud vara kahjustavatest viirustest, mis nakatasid teie arvuti Veebilehele sisselogimisel, selle kasutamisel või sirvimisel või Veebilehelt või Veebilehel lingitud lehekülgedelt materjalide allalaadimisel. Miski nendes tingimustes ei vabasta ega piira SG vastutust seoses: (a) hooletusest tuleneva surma või kehavigastusega; (b) pettuse või teadliku väärandmete esitamisega; (c) kohustustega, millest ei ole kehtivate seaduste alusel võimalik osaliselt või täielikult lahti öelda.

Valitsev seadus ja jurisdiktsioon

Kõik vaidlused, mis võivad tekkida seoses selle Veebilehega, lahendatakse SG müügiesinduse asukohariigi kohtutes asukohariigi seaduste järgi.