weberfloor dB-põrand

Toote eelmine nimetus: weber.vetonit 4350 dB-plaano
weber.floor_dB_Porand_we_care_copy.jpg

weberfloor dB-põrand on välja töötatud elu- ja pesuruumide, kontorite ja muude üldkasutatavate põrandate tasandamiseks ning sobib lisaks betoonaluspindadele ka plaaditud pindadele, puitpõrandatele, linoleumile, kipsplaadile ja teistele nõrkadele aluspindadele sõltumatu ujuvplaadi valamiseks. weberfloor dB-põrand–ga tehakse ka erinõuetele vastavaid ujuvpõrandaid, nagu sammumüra isoleeriv põrand, ventileeritav põrand jne. Valatud põranda lihvimine ja pahteldamine enne lõplikku katmist võib olla vajalik nõudlike põrandakatete puhul.  Materjal sobib kokku kõikide tavakasutuses olevate liimide ja põrandakattematerjalidega. Toote hea tihedus võimaldab segu sisse paigaldada põrandaküttesüsteeme. Segu on kaseiinivaba ning pärast kuivamist niiskust tõrjuv.

Sobib nii käsitsi kui pumbaga paigaldamiseks ja põrandakütte korral. Kihipaksus 10...50 mm (kohati 80 mm), ujuvpõrandana alates 20 mm. Sobib põrandakütte korral.

  • Tugev
  • Elastne, sisaldab fiiberkiudusid
  • Isevalguv ja -tasanduv
  • Väga hea töödeldavuse ja valguvusega
  • Sobib põrandakütte korral

ENNE KASUTAMIST
weberfloor dB-põrand sobib väga erinevate aluspindade tasandamiseks nagu puit, vineer, kipsplaat, keraamiline plaat, betoon, soojustusplaadid, linoleum. Tasandatava aluspinna tõmbetugevus peab olema vähemalt 0,5 MPa. Ujuvpõrandate aluspinnale tõmbetugevuse nõudeid ei esitata. Tasandamine peab toimuma suletud ruumis. Vältida tuuletõmmet. Alus-pinna ja segu temperatuur peab olema üle +10°C kuni kuivamiseni. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv, (põrandakatte-) liimijäägid ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ja põrand (tsemendi-) tolmust puhastada tolmuimejaga. Suured ebatasasused (>50 mm) täidetakse, näiteks kiirtäiteseguga weberfloor 6000. Sulge aluspinnas olevad augud, praod ja muud läbivoolukohad, näiteks villaga. Äravoolutrapid jms. kaetakse kinni ja eraldatakse liistuga. Puhastatud aluspind töödeldakse kruntainega webervetonit MD16 ning lastakse kuivada normaaltingimustes 2-4 tundi (puutekuiv). Kruntaine harjatakse aluspinda nii, et tekiks ühtlane kiletaoline kiht. Väldi loikude tekkimist. Kuivi ja tugevasti imavaid aluspindu töödeldakse kaks korda. Iga tasanduskiht eeldab kruntimist. Kruntimine parandab tasandussegu naket aluspinnaga ja valguvust, takistab õhumullide teket ja tasandussegus oleva vee imendumist aluspinda.

TÖÖJUHISED
Kuivsegule lisatakse vett 18...20% kaalust, st umbes 3,6...3,9 liitrit 20 kg koti kohta. Segu temperatuur peab ületama +10ºC, lisatava vee temperatuur ei tohi ületada +35ºC. Käsitsi segades jälgitakse, et segunemine oleks hea, kasutatakse küllaldase võimsusega trelli, segatakse hoolikalt 1...2 min. Vett ei tohi üle- ega aladoseerida. Liigne vesi põhjustab pragunemist ja vähendab segu tugevust, suurendab mahukahanemist kuivamisel. Valmis segumass tuleb ära kasutada 20 minuti jooksul vee lisamisest. weberfloor dB-põrand kantakse aluspinnale käsitsi või mikserpumbaga. Kvaliteetse tulemuse saamiseks soovitame suuremad pinnad jaotada umbes 6...12 m laiusteks ribadeks, arvestades pumba võimsust ja soovitud kihipaksust. Isevalguvate segude paigaldamisel on soovitav värskelt valatud pind läbi segada ogarulliga, vajadusel silutakse terassiluri, rihtlati või pahtlilabidaga. Tahenenud tasandus lõigata aluspinna liikumisvuukide kohalt lahti ja täita elastse vuugitäitega. KuivamisaegValatud põrand on käimiskuiv 3...4 tunni möödudes (ujuvpõrandatel 6 h). 2 päeva peale valu võib pinda vajadusel täiendavalt tasandada weberfloor 3100-ga. Põrandakatte võib paigaldada 1...3 nädala jooksul kuivamistingimustest ja kihipaksusest sõltuvalt. Põrandakatete paigaldamisel tuleb arvestada RYL´i ja katete valmistaja poolt lubatud aluspinna niiskuse sisaldusega. weberfloor dB-põrandaga tasandatud põrand tuleb viimistleda põrandakattematerjalidega, nagu näiteks keraamiline plaat, vaibad, PVC, linoleum, puit, kork jne. Tasandatud pinda ei värvita ega kasutata põrandakatteta!

JÄRELHOOLDUS
Värskelt valatud põrandat tuleb kaitsta tuule ja otsese intensiivse päikese eest.

Pakend 20 ja 1000 kg
Säilivusaeg 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Kasutustemperatuur +10 °C...+25 °C, optimaalne +15...+20 °C
Kulunorm u 1,7 kg/m²/1 mm
Kuivamisaeg: käimiskuiv 3...4 h (+20 °C, 50 % RH)
Kuivamisaeg: katmiskuiv 1...3 nädalat kihipaksusest sõltuvalt (+20 °C, 50 % RH)
Segukihi paksus 10...50 mm (kohati kuni 80 mm)
Segukihi paksus ujuvpõrandana 20 mm alates
Veekogus segamisel 3,6...3,9 l/20 kg (18...20%)
Segupinna tõmbetugevus 28 p ≥ 1,0 N/mm²
Survetugevusklass C 16 (EN 13813
Paindetugevusklass F 4 (EN 13813)
Mahukahanemine 28 p < 0,3 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Tulepüsivusklass A2fl-s1 (EN 13501-1)
pH (kivistunud materjal) 10,5...11
Sideaine Eritsemendid
Täiteaine Liiv terasuurusega < 1,2 mm
Lisaained Kivistumist ja valguvust parandavad lisandid. Kaseiinivaba
Kasutusaeg 20 min vee lisamisest
Värvus Hall

Seotud tooted weberfloor dB-põrand